Psykoterapeuttia etsitään

Minulle on tullut paljon kyselyitä psykoterapiasta. Tällä hetkellä on tullut pyyntöjä liittyen suoraan johonkin tiettyyn terapiaan tai sen osaan, esimerkiksi ”teetkö skeematerapiaa?” tai ”tarvitsen traumaterapiaa” tai ”minulle suositeltiin kognitiivis-behavioraalista terapiaa”. 

Jäin miettimään, mistä tämä kertoo? 

Tietenkin on hienoa, että asiakkaat ja palveluja tarjoavat tahot ovat tietoisia erilaisista viitekehyksistä ja menetelmistä. Valveutumisesta on aina hyötyä. Joskus tosin tuntuu, että tässä on menty liian pitkälle. 

Tutkimusten mukaan psykoterapian tuloksellisuuteen vaikuttaa eniten psykoterapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus ja yhteistyösuhde. Vuorovaikutukseen kuuluu muun muassa yhteyden luominen ja toisen todellisuudesta kiinni saaminen ja sen toiselle osoittaminen. Näin ajatellen suorat pyynnöt tietynlaiseen terapiaan ihmetyttävät. Toisaalta jokainen kliinikko tarvitsee jonkinlaisen teorian ajattelun välineeksi. Näin ollen voidaan ajatella, että on välttämätöntä, että on olemassa erilaisia teorioita ja lähestymistapoja ihmisyyteen. Mikään teoria ei kuitenkaan ole täysin aukoton.

Miten kokeneet psykoterapeutit sitten toimivat? 

Sen lisäksi, että mietin omaa tekemistäni, tein pienen kyselyn (kysely ei kata kartoituksen, saati tutkimuksen kriteereitä) kokeneille psykoterapeuttikollegoille, minkälaisen viitekehyksen alla he työskentelevät ja minkälaisia menetelmiä he käyttävät.

Vaikka otos oli todella pieni, tulos oli varsin selkeä. Kokeneet psykoterapeutit tuntuvat hyödyntävät erilaisista teorioista ja viitekehyksistä itselleen istuvimmat osiot. He ikään kuin tekevät synteesin näistä teorioista itselleen. He näyttävät uivan kuin kala vedessä eri viitekehysten ja teoreettisten käsitteiden meressä.

Menetelmien osalta näyttäisi pätevän sama. Kokenut terapeutti käyttää suvereenisti erilaisia menetelmiä. Psykoterapeutin oma teoreettinen ja kokemuksellinen viisaus kertoo, mitä menetelmää hän missäkin kohtaa käyttää ja mihin suuntaan hän asiakkaan prosessia milläkin kohtaa ohjaa.

En tiedä, mihin suuntaan psykoterapian tulevaisuus menee, mutta mietin, tuleekohan aika, jolloin voidaan yleisesti vain puhua psykoterapiasta ja siitä, että se voi auttaa ihmistä kärsimystensä äärellä.